Mirë se erdhët! Ambjentet e brendshme Në orën e vizatimit!

Rivlerësime dhe ringritje e PEI

Sa herë që fëmija në qendër apo ambulator arrin të përvetësojë 75-80 % të programit ekzistues, terapistja informon ekipin multidisiplinar, i cili fillon përsëri të vlerësojë realizimin...

Shërbim ditor për fëmijët me çrregullime të spektrit të autizmit të grup moshës 5-16 vjeç

Për fëmijët me çrregullime të spektrit të autizmit nga dita në ditë po përforcohet mendimi se ndërhyrja në moshë të hershme, terapia e specializuar deri në 40 orë në javë, kombinimi...

Terapist mbështetës në shkolla për fëmijët që ndjekin programin parashkollor dhe atë shkollor

Kryhet nga një tërapistë me eksperiencë, për fëmijë që kanë minimalisht komunikim për një moshë 4-5 vjeçe. Sigurohet mbështetje në shkollë kryesisht për të lehtësuar...

Terapi të foluri/Logopedi

Jepet për të gjithë fëmijët që me tinguj të thjeshtë arrijnë të komunikojnë një dëshirë apo një nevojë të tyren. Pas një inventari të hollësishëm nga logopedja të tingujve dhe...