Lajme

KËRKESE PËR OFERTË - VIDEO PROMOVUESE DHE NDERGJEGJESUESE

Shoqata, po implementon projektin “Perkujdesje per femijet dhe te rinje me AK” në Tiranës. Ky projekt zbatohet në kuadër të Programit “Kujdesi social per familjet dhe femijet” i cili financohet nga Bashkia Tiranë
Në kuadër të implementimit të këtij projekti, Shoqata “Ndihmoni Jetën” kërkon të kontraktoj një ekspert apo kompani, të aftë për të demonstruar aftësi humane, etike dhe teknike dhe për të realizuar një video promovuese dhe ndërgjegjësuese për projektin e mësipërm.

 

Aplikantët e interesuar mund të dorëzojnë aplikimet e tyre në kopje elektronike në adresën emëposhtme jo me vone se data 10 /09/2021, ora 16:00.

Per me teper informacion  mbi menyren e aplikimit referojuni ToR's