Ndërhyrja e herëshme

foto-1-nderhyrja-e-hershme

Shërbimi i Ndërhyrjes së Hershme për fëmijët me vështirësi në zhvillim është një qasje që angazhon dhe nxit bashkëpunimin e një sistemi të koordinuar të gjithë aktorëve që kontribojnë në edukimin, zhvillimin dhe jetën e përditshme të fëmijës gjatë moshës 0-6 vjeç me qëllim final mbështetjen dhe rritjen e kapaciteteve të fëmijës që shfaq vështirësi në zhvillim. Në thelb të programit qëndron indentifikimi i hershëm i vështirësive të fëmijës, referimi tek ekipi multidisiplinar i cili bën vlerësimin në 5 fushat kryesore të zhvillimit (zhvillimi konjitiv, fizik; gjuha/komunikimi; social/emocional; adaptiv/kujdesi për veten) dhe fillimi i trajtimit nëpërmjet implementimit të Programit Edukativë Individual me objektiva të aksesushme në ambjente specifike ku fëmija rritet dhe zhvillohet (ambjentin natyral ku ai jeton/shtëpi, çerdhe/kopësht, qendër terapeutike dhe më gjerë ne komunitet). Përfitues të drejtpërdrejtë janë 70 fëmijë të grup moshës 0-6 vjeç.

Aktorët mbështetës të sistemit janë:

  1. Prindi/familja Informimi, ndërgjegjësimi, mbështetja e familjes dhe ngritja e kapaciteteve të prindërve se si ata të jenë partnerë në punën e koordinuar për përmirësimin e zhvillimit të fëmijës.
  2. Institucionet e edukimit të hershëm Informimi, ndërgjegjësimi, mbështetja, dhe ngritja e kapaciteteve të ekipit psiko-social të cilët punojnë drejtpërdrejtë me fëmijën. Nga organizata janë hartuar 2 Manuale trajnimi për ekipin psiko-social sipas grupmoshave 0-3 vjeç dhe 3-6 vjeç pasuar me trajnimin e 300 specialistëve që punojnë në këto institucione në qytetin e Tiranës.
  3. Aktorët në nivel lokal Ndihmoni Jetën ka hartuar strukturën e Rrjetit Lokal të aktorëve që ndikojnë në mirëqënien e jetës së fëmijës dhe po bashkëpunon me Bashkinë e Tiranës për ta bërë atë funksional me qëllim ngritjen e sistemit të referimit në kohë dhe ofrimin e shërbimeve mbështetëse për fëmijën dhe familjen. Ky rrjet do të jetë strukturë në varësi të Bashkisë Tiranë.

Artikuj dhe Lajme

Zbatimi i projektit ''Të rinjtë me aftësi të kufizuara intelektuale mbrojnë të drejtat e tyre”

15.04.2023

Shoqata Ndihmoni Jeten po zbaton projektin "Të rinjtë me aftësi të kufizuara intelektuale mbrojnë të drejtat e tyre” mbeshtetur nga UNDP ne kuader të Programit të Përbashkët të OKB-së ‘Askush të mos mbetet pas/Leave No One Behind’ (LNB2)