Lajme

Kërkese për Ofertë–Ushqim/Katering

14.05.2021

Ne zbatim te projektit “ Nxitja e integrimit te personave me aftesi te kufizuar permes fuqizimit te kapacitetve per jetese te pavarur” i financuar nga Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale ne partneritet me Bashkine Tirane ne kuader te thirrjes te Fondit Social, Shoqata Ndihmoni Jetën fton Kompanitë të dërgojnë ofertat e tyre për Ushqim /Katering .

Të gjitha kompanitë e interesuara duhet të dorëzojnë fotokopje te NIPT-t dhe ofertën e tyre siç parashihet në kushtet e përgjithshme dhe specifike të formës bashkangjitur deri më 24 Maj 2021, ora 16:00 në adresën e e-mailit: info@helpthelife.org.al ose dorazi ne adresen : Shoqata Ndihmoni Jeten, Fshati Prush, Njesia Administrative Vaqarr, Tirane