Lajme

VEND I LIRE PUNE- EDUKATOR I SPECIALIZUAR

17.09.2021
“Ndihmoni Jetën”, është një organizatë kombëtare me një eksperiencë prej 23 vjetësh në fushën e mbrojtjes së të drejtave të personave me aftësi të kufizuar dhe ofrimit të Shërbimeve të aftësimit për jetën të fëmijëve dhe të rinjëve me aftësi të kufizuar në Qendër ditore, komunitet, dhe gjithëpërfshirje në sistemin arsimorë.

Kërkese për Ofertë–Ushqim/Katering

14.05.2021

Ne zbatim te projektit “ Nxitja e integrimit te personave me aftesi te kufizuar permes fuqizimit te kapacitetve per jetese te pavarur” i financuar nga Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale ne partneritet me Bashkine Tirane ne kuader te thirrjes te Fondit Social, Shoqata Ndihmoni Jetën fton Kompanitë të dërgojnë ofertat e tyre për Ushqim /Katering .

Të gjitha kompanitë e interesuara duhet të dorëzojnë fotokopje te NIPT-t dhe ofertën e tyre siç parashihet në kushtet e përgjithshme dhe specifike të formës bashkangjitur deri më 24 Maj 2021, ora 16:00 në adresën e e-mailit: info@helpthelife.org.al ose dorazi ne adresen : Shoqata Ndihmoni Jeten, Fshati Prush, Njesia Administrative Vaqarr, Tirane

“PËRGJIGJE GJITHËPËRFSHIRËSE NDAJ COVID-19 PËR FËMIJËT ME AFTËSI TË KUFIZUARA DHE FAMILJET E TYRE NË SHQIPËRI”. Projekti me i ri i Shoqates Ndihmoni Jeten

15.02.2021
Shoqata “Ndihmoni Jeten” po implementon projektin “PËRGJIGJE GJITHËPËRFSHIRËSE NDAJ COVID-19 PËR FËMIJËT ME AFTËSI TË KUFIZUARA DHE FAMILJET E TYRE NË SHQIPËRI”.