Lajme

“PËRGJIGJE GJITHËPËRFSHIRËSE NDAJ COVID-19 PËR FËMIJËT ME AFTËSI TË KUFIZUARA DHE FAMILJET E TYRE NË SHQIPËRI”. Projekti me i ri i Shoqates Ndihmoni Jeten

Shoqata “Ndihmoni Jeten” po implementon projektin “PËRGJIGJE GJITHËPËRFSHIRËSE NDAJ COVID-19 PËR FËMIJËT ME AFTËSI TË KUFIZUARA DHE FAMILJET E TYRE NË SHQIPËRI”.

Ky projekt financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga World Vision Albania në bashkëpunim me organizatat partnere Shoqata Ndihmoni Jetën, Down Syndrome Albania, Foundation Together Albania, Fondacioni Shqiptar për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara, Shoqata Mbrojtja e të Drejtave të Personave me Aftësi të Kufizuara, Shoqata Kombëtare Shqiptare e Njerëzve Që Nuk Dëgjojnë.

Projekt do te zhvillohet ne 14 Rajone te Shqiperise, targeton drejtpërdrejt nevojat e femijeve me aftësi të kufizuar dhe familjeve të tyre, por gjithashtu rrit kapacitetet e stafit profesional që ofron këto shërbime në rajonet e synuara. Objektivat specifike të projektit janë:

  1. Të forcohen kapacitetet psiko-sociale të personave me aftësi të kufizuara dhe familjeve të tyre.
  2. Të forcohen kapacitetet e stafit, ofruesve të shërbimeve / OSHC-ve që punojnë në fushën e aftësisë së kufizuara duke ofruar shërbime komunitare duke targetuar femijet me aftësi të kufizuara që nuk ndjekin shkollën gjatë kohështrirjes se projektit

Aktivitete te parashikuara nga Shoqata Ndihmoni Jeten janë :

  • Vleresim i situates psikosociale te 240 familjeve te targetuara nga ky projekt.
  • Mbeshtetja psikosociale e familjes (sipas problematikave te seciles familje te dala nga vleresimi I situates)
  • Mbeshtetje teknike e ekipeve te ofruesve te sherbimeve per femijet me AK ne 12 rajone mbi modelit e shërbimit ne banese
  • Mentorim dhe Asistence teknike e drejtpërdrejt, ofruesve te sherbimeve per femijet me AK ne 12 rajone

Artikuj dhe Lajme

Zbatimi i projektit ''Të rinjtë me aftësi të kufizuara intelektuale mbrojnë të drejtat e tyre”

15.04.2023

Shoqata Ndihmoni Jeten po zbaton projektin "Të rinjtë me aftësi të kufizuara intelektuale mbrojnë të drejtat e tyre” mbeshtetur nga UNDP ne kuader të Programit të Përbashkët të OKB-së ‘Askush të mos mbetet pas/Leave No One Behind’ (LNB2)